ازن در تصفیه فاضلاب

دردهه های اخیر با توجه به افزايش جمعيت و تقاضای بيشتر برای منابع آب و همچنين نياز به تصفيه و بازيابی پساب ها، مسئله تصفیه فاضلاب از اهميت خاصی برخوردار شده است .گندزدايی بعنوان یکی از مهمترين مراحل تصفیه فاضلاب، از مکانيسم غير فعال سازی يا انهدام ميکروب های بيماری زا ( پاتوژن ها ) محسوب می شود که به منظور جلوگيری از انتشار بيماری های ناشی از آلودگی آب ها در محيط زيست و ساکنين حريم رودخانه ها به کار می رود.ازن در تصفیه فاضلاب از روش های نوین گندزدایی می باشد که مزایای زیادی نسبت به روش های قدیمی کلرزنی فاضلاب دارد

ويژگی های ماده گندزدا مناسب ، عبارتند از :

  1. توانايی نفوذ و نابودسازی عوامل عفونی تحت شرايط نرمال .
  2. برای افراد و محيط زیست مضر نباشد .
  3. سالم و ايمن باشد و نيز جا به جا کردن، حمل و نقل و انبار کردن آن راحت باشد .
  4. ماده گندزدا بايستی پس از گند زدايی باقی مانده سمی – (مانند مواد سرطان زا ) – نداشته باشد.
  5. از لحاظ هزينه های عملی و نگهداری مقرون به صرفه باشد .

مکانيسم عملیات گندزدايی با استفاده از ازن، شامل مراحل زیر می باشد:

1- اکسيداسيون يا انهدام مستقيم ديواره سلولی به طوری که اجزای سازنده سلول به بيرون تراوش کند .

2- واکنش سلول با راديکال های آزاد شده از تجزيه ازن .

3- آسيب رساندن به هسته يا اسيد نوکلئوتيک (RNA , DNA )

4- شکستن پيوند های کربن – نيتروژن (انجام واکنش Depolymerization  )

تصفیه فاضلاب ازن

مرایای استفاده از ازن در تصفیه فاظلاب عبارتند از:

1- ازن يك ماده ضد عفونی كننده مؤثر، با قدرت اکسید کنندگی بالاتر از  كلر، دی اكسيد كلر، كلروآمين ها و راديكال های هيدروكسيل می ‌باشد.

2- ازن در محل سایت تولید و مصرف میشود .بنابراین ازن زنی هزینه ای بابت انبار و نگهداری ندارد.

3- تمامی فاضلاب ها حاوی ذرات معلق و كيست های انگلی هستند كه سبب بيماری زايی می شوند.ازن زنی باعث از بین رفتن کلیه کیست های انگلی می گردد

4- ازناسيون، ميزان مصرف منعقد كننده ها كاهش يافته وسرعت و کیفیت عمل فيلتراسيون بالا می رود.

تقريباً انواع فاضلاب اعم از صنعتی و خانگی را می توان توسط ازناسيون تصفيه نمود. شرايط عملياتی و دوزینگ مورد استفاده در ازناسيون، به نوع صنعت و نوع فاضلاب بستگی دارد . براساس اين جمع بندی، پيدا شدن انواع جديد ميكروارگانيسم در پساب مانند تخم و كيست های انگلی، آشكار شدن انواع بيشتری از مواد آلوده كننده در آن را به دنبال دارد. همچنين افزايش سطح كيفی مورد نياز برای فاضلاب و پساب، طراحان را بر آن داشته است تا فرآيند ازناسيون را مورد توجه قرار دهند.

فرایند ضد عفونی فاضلاب با استفاده از ازن

موارد استفاده از ازن در زمينه تصفيه آب های آشاميدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری  رو به گسترش است. ازناسيون توانسته است در موارد زيادی مانند ضدعفونی كردن و اكسيداسيون تركيبات آلی جايگزين فرآيندهای تصفيه متعارف شود. اين فرآيند جديد در موارد مختلف ديگری همانند حذف ذرات معلق نيز كارايی روش های قديمی تصفيه را افزايش داده است.فرآيندهای صورت گرفته توسط بخش تحقیقات بصورت متمرکز بر روی فاضلاب کارخانجات صنايع غذايی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است که در اين راستا نتايج حاکی از کاهش بارميکروبی و زدايش بو از پساب حاصله بوده است علاوه بر اين اين مجموعه اقدامات موثری در جهت جايگزين نمودن روش های قديمی با اين تکنولوژی نوين نموده است و به نتايج مطلوبی رسيده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تراست ازن تماس بگیرید