ازن در تصفیه و ضدعفونی آب کاربرد گسترده دارد که کاربرد ازن در دو بخش به تفضیل توضیح داده شده است:

1- کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب آشامیدنی

2- کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخر