ماگنوم ازن ژنراتور

ازن ژنراتورهای سری ماگنوم

• میزان تولید ازن : ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم بر ساعت
• حداکثر میزان تولید ازن : ۱۲۰۰ گرم بر ساعت
• غلظت ازن تولیدی : ۵-۲۵ درصد وزنی
• دبی گاز ورودی : ۰٫۱ تا ۲۵۰ استاندارد لیتر بر دقیقه

ازن ژنراتور سری اطلس

ازن ژنراتورهای سری اطلس

• میزان تولید ازن : ۳۰ تا ۱۰۰ گرم بر ساعت
• حداکثر میزان تولید ازن : ۱۲۰ گرم بر ساعت
• غلظت ازن تولیدی : ۵-۲۵ درصد وزنی
• دبی گاز ورودی : ۰٫۱ تا ۲۵ استاندارد لیتر بر دقیقه

ازن ژنراتور نانو

ازن ژنراتورهای سری نانو

• میزان تولید ازن : 1 تا 15 گرم بر ساعت
• حداکثر میزان تولید ازن : 20 گرم بر ساعت
• غلظت ازن تولیدی : ۵-۲۵ درصد وزنی
• دبی گاز ورودی : ۰٫۱ تا 4 استاندارد لیتر بر دقیقه